The Sites and Sounds of

Yerevan

One of the goals of this book is to start a conversation between parents and children about all the wonderful sites and places in Yerevan. Below are pictures of the sites from each page of "Parev Yerevan". Click each picture to find out more information about the site.Cover / Top of Monument


Page 1 - Northern Avenue 

Հիւսիսային Պողոտայ
Page 2 - Lover's Park

Սիրահարներու Այգի

Page 3 - Mother Armenia & Victory Park

Մայր Հայաստան եւ Յաղթանակի Զբօսայգի

Page 4 - Pag Shuga 

Բակ ՇուկայPage 5 - Water Fountains

Աղբիւրներ կամ «բուլբուլակ»

Page 6 - Metro & Buses

մեթրօ եւ հանրակառքեր

Page 7 - Children's Railway

Երեւանի Մանկական Երկաթուղի


Page 8 - Swan Lake

Կարապի Լիճ

Page 9 - Tumanyan Theater

 Թումանեանի Թատրոն

Page 10 - Opera

ՕբերաPage 11 - Madenataran

Մատենադարան

Page 12 - Cafes

 Սրճարաններ

Page 13 - Vernissage

Վերնիսաժ
Page 14 - Republic Square

Հանրապետութեան Հրապարակ

Page 15 - Hrazdan Stadium

Հրազտան Մարզադաշտ

Page 16 - Cascade

ՔասքատPage 17 - Ararat Mountain

Արարատ Լեռ

Page 18 - Armenian Genocide Memorial (Dzidzernagapert)

Ծիծերնակաբերդ

Page 19 - Sassountsi Tavit

Սասունցի ԴաւիթPage 20 - Chess Experts

Ճատրակի Վարպետներ

Page 21 - Builders

Շինարարներ

Page 22 - Tumo Center

ԹումօPage 23 + 24 - In the "Bak"